پوستر

اینجا را هم نگاه کنید

راهنمای اعتراض کارگری

راهنمای اعتراض کارگری

در دهه‌ اخیر در جامعه ایرانی اعتراضات کارگری بطور فزاینده ایی افزایش یافته  است. این …