پوستر

اینجا را هم نگاه کنید

در گفتگو با یک فعال صنفی معلمان مطرح شد؛ رسول بداقی؛

در گفتگو با یک فعال صنفی معلمان مطرح شد؛ رسول بداقی: تنها همبستگی معلمان، کارگران، دانشجویان و … است که می‌توانند در کشور تغییرات اساسی ایجاد کند!

گزارشگران: فائقه اشکوری – شیوا شیوا یکی از گروههایی که در سال‌های اخیر بارها فریاد …