اینفوگرافیک

No results found.

اینجا را هم نگاه کنید

در گفتگو با یک فعال صنفی معلمان مطرح شد؛ رسول بداقی؛

در گفتگو با یک فعال صنفی معلمان مطرح شد؛ رسول بداقی: تنها همبستگی معلمان، کارگران، دانشجویان و … است که می‌توانند در کشور تغییرات اساسی ایجاد کند!

گزارشگران: فائقه اشکوری – شیوا شیوا یکی از گروههایی که در سال‌های اخیر بارها فریاد …