Tag Archives: آزادی انجمن‌ها

سپتامبر, 2021

  • 22 سپتامبر

    حق آزادی انجمن ها ، یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است!

    حق آزادی انجمن ها، یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است!

      فرض کنید که دوست تان از شما برای شرکت در جلسه یک تشکل غیررسمی یا انجمن ثبت نشده دعوت می‌کند. شما نمی‌دانید در این گروه درباره چه موضوعی صحبت می‌کنند، اما می‌دانید که این گروه اهداف غیر مدنی و خشونت آمیز را دنبال نمی‌کند. با این حال تردید دارید …